Câu 14 - Toán Cao Cấp - Đại Học Sài GònCâu 14 Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:
a) y = xsinx
Đặt u= x, v= sinx => y = u.v. Ta có:
u' = 1, u'' = 0, u(k) = 0,  2;
v' = cosx = sin(x + ), v'' = cos(x + ) = sin(x + 2), v(m) = sin(x + m).
Suy ra             y' = sinx + x sin(x + ) = xsinx – cos(x + ).
Với n  2 ta có:
y(n) = (uv)(n)  u(k)v(n-k) = uv(n) +  u'v(n-1)
            = xsin(x + n) + nsin(x + (n – 1))
            = xsin(x + n) - ncos(x + n).
Kết luận y(n) = xsin(x + n) - ncos(x + n),  1.
b) y = x2cosx
Đặt u= x, v= cosx => y = uv. Ta có:
u' = 2x, u'' = 2, u(k) = 0,  3;
v' = - sinx = cos(x + ), v'' = - sin(x + ) = cos(x + 2),
v(m)= cos(x + m).
Suy ra             y' = 2xcosx +  x2cos(x + ) = x2cos(x + ) + 2xsin(x + ).
Với n  2 ta có:
y(n) = (uv)(n)  u(k)v(n-k) = uv(n) +  u'v(n-1) +  u''v(n-2)
= x2cos(x + n) + 2nxcos(x + (n – 1)) + n(n – 1)cos(x + (n – 2)).
            = (x2 – n2+ n) cos(x + n) + 2nxsin(x + ).
   Kết luận y(n) = (x2 – n2+ n) cos(x + n) + 2nxsin(x + ),  1.
c) y = x3ex
Đặt u= x3, v= ex => y = uv. Ta có:
u' = 3x2, u'' = 6x, u''' = 6, u(4) = 0.
v' = ex, v'' = ex, v(m) = ex =const
y(n) = (uv)(n) = v(u)(n) = n!ex, 3  n  1;
y(n) = 0, n  3
d) y = 
Ta có:  y' =  ; y'' = 

Ta chứng minh          y(n) =        (1)
Với n = 1, (1) đúng.
Giả sử (1) đúng với n = k, nghĩa là
                                    y(k) = 
với n = k+1, ta có
y(k + 1) =  =  =  
=

Vậy (1) cũng đúng với n = k + 1. Ta kết kuận
                                    y(n) =        với mọi n 1.
e) y = x4lnx
Đặt u = x4, v = lnx => y = uv Ta có
u' = 4x3, u'' =12x2, u''' = 24x, u(4) = 24, u(5) = 0;  5.
v' =  , v'' =  , v(m) =   ,  1
Suy ra y' = 4x3lnx + x4 = 4x3lnx + x3 .
Với n  5 ta có:
y(n)=(uv)(n)= u(k)v(n-k)=uv(n)+ u'v(n-1)+ u''v(n-2)+ u'''v(n-3)+u(4)v(n-4)
    
     = x4  + 4nx3  + 6n(n – 1)x2 +
      + 4n(n – 1)(n – 2)x  + n(n – 1)(n – 2)(n – 3).

Kết luận  y(n) = x4  + 4nx3  + 6n(n –1)x2 

      + 4n(n – 1)(n – 2)x  + n(n – 1)(n – 2)(n – 3).

Với mọi n  5
f) y =  
Ta có: y =  = . (*)

            y =  = 
Xét u =  , ta có  ; 

Ta chứng minh                 (1)

Với m = 1, (1) đúng.

Giả sử (1) đúng với m = k, nghĩa là


Với m = k + 1, ta có

Vậy (1) cũng đúng với m = k + 1. Kết luận
  ,  1.

Vậy y(n) = .
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu