Giải Bài Tập Toán - Giải Tích - Câu 2 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 2: Tính các giới hạn:

a)      

Khi , ta có:

·       

·       

Biến đổi:

·       

·           (Theo (1) và (2))

Như vậy:

Vậy

 

 

c)

Khi , ta có:

·       

·          

Suy ra

 khi

Vậy

d)

Khi , ta có:

·          (1)

·          (2)

Ta thấy A và B là 2 VCL cùng cấp nhưng không tương đương, như vậy ta biến đổi

Có:

·       

·       

Như vậy:

Vậy

e)

Khi , ta có:

·       

·       

Suy ra:

Vậy

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu