Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Lớp 10 Lê Hồng Phong - Ban CDTrang Anh Nam

Đề Kiểm Tra HKI Môn Hóa Lớp 10 - Lê Hồng Phong - Ban CD

1) Phản ứng oxi hóa – khử không thể
a) phản ứng thế.
b) phản ứng hóa hợp
c) phản ứng phân hủy.
d) phản ứng trao đổi

2) Kim cương có mạng tinh thể . . .(1) . . .. Mỗi nguyên tử Cacbon trong mạng tinh thể kim cương liên kết với . . . (2) . . . bằng . . . (3) . . ..
    Hãy điền vào các chỗ trống (1) (2) (3) các cụm từ (đã được xếp theo thứ tự) sao cho hợp lí.
a) phân tử ; 4 nguyên tử cacbon lân cận; 4 liên kết cộng hóa trị.
b) phân tử ; 3 nguyên tử cacbon lân cận; 3 liên kết cộng hóa trị.
c) nguyên tử ; 4 nguyên tử cacbon lân cận; 4 liên kết cộng hóa trị.
d) nguyên tử ; 3 nguyên tử cacbon lân cận; 3 liên kết cộng hóa trị.

3) Ion X2- có số electron là 18. Vậy X là
a) F
b) S
c) Cl
d) Ar

4) Cho sơ đồ phản ứng :
Zn + HNO3---> Zn(NO3)2+ NO + H2O.
    Vai trò của Zn là
a) chất oxi hóa
b) chất khử
c) chất bị khử
d) chất nhận elctron

5) Cho các nguyên tố F (Z=9); Ne (Z=10) và Na (Z=11). Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
a) Ne là khí hiếm.
b) F có 7 electron lớp ngoài cùng.
c) Na có 3 lớp electron.
d) Liên kết giữa Na và F là liên kết cộng hóa trị có cực.

6) Cho các chất sau: NaCl, HCl, H2, Cl2. Liên kết ion được hình thành trong phân tử:
a) Cl2
b) NaCl
c) HCl
d) H2

7) Ion X3- có 18 electron và 16 nơtron. Vậy hạt nhân nguyên tử X có số proton và nơtron lần lượt là
a) 15 và 16
b) 18 và 16
c) 16 và 16
d) 21 và 16

8) Trong nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, nơtron) là 16 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 4. Vậy cấu hình electron của X là
a) 1s22s22p1
b) 1s22s22p63s1
c) 1s22s1
d) 1s22s22p3

9) Cho phương trình hóa học:
Cu + 2AgNO3---> Cu(NO3)2+ 2Ag.
    Phát biểu nào sau đây đúng ?
a) Cu là chất khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
b) Cu là chất bị khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
c) Cu là chất oxi hóa ; AgNO3 là chất khử
d) Cu là chất khử, AgNO3 là chất bị oxi hóa.

10) Cho các phương trình hóa học :
    (1) 2H2+ O2                ---to---> 2H2O
    (2) Cl2+ 2NaOH         ------>     NaCl + NaClO + H2O
    (3) 2KNO3                ---to--->     2KNO2+ O2
    (4) 8Na + 10HNO3    ------>     8NaNO3+ NH4NO3+ 3H2O
Phản ứng thuộc loại phản ứng phân hủy là
a) (4)
b) (2)
c) (3)
d) (1)

11) Số electron lớp ngòai cùng của Mg (Z = 12) là
a) 1
b) 6
c) 4
d) 2

12) Magiê có hai đồng vị là 2412Mg và 2512Mg . Biết nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,4. Vậy phần trăm về số nguyên tử của 2412Mg là
a) 50%
b) 70%
c) 60%
d) 40%

13) Cho các nguyên tố sau: N , C , F , O. Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng dần tính phi kim?
a) C, N, O, F
b) N, O, F, C
c) F, O, N, C
d) N, C, O, F

14) Một ion có 18 electron và 17 proton thì điện tích của ion đó là
a) 17+
b) 18-
c) 1-
d) 1+

15) R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p3. Vậy công thức oxit cao nhất của R có dạng là
a) R2O7
b) RO3
c) RO2
d) R2O5

16) Nguyên tố X hợp với H tạo thành hợp chất XH4, trong đó X chiếm 87,5% về khối lượng. Nguyên tử khối của X là:
a) 27
b) 32
c) 12
d) 28

17) Anion Cl và cation K+ có cấu hình electron tương tự nhau. Điều kết luận nào dưới đây luôn đúng?
a) Nguyên tử Kali có nhiều hơn nguyên tử Clo là 2e.
b) Nguyên tố Clo và Kali thuộc cùng một chu kì.
c) Nguyên tử Clo có nhiều hơn nguyên tử Kali là 2e.
d) Nguyên tử Clo và Kali có cùng số proton.

18) Số electron độc thân của N (Z = 7) là
a) 5
b) 1
c) 3
d) 4

19) Nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 7. Số hiệu nguyên tử của Y là
a) 12
b) 13
c) 14
d) 11

20) Nguyên tố X có hai đồng vị, chúng khác nhau về: A. Số hiệu nguyên tử.
a) Số hiệu nguyên tử.
b) Số khối.
c) Số proton trong hạt nhân.
d) Số electron.

21) Hóa trị và số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là
a) -2 và -2
b) 2 và +2
c) 2 và -2
d) 2 và -1

22) Clo có hai đồng vị 3517Cl và 3717Cl ; hiđro có hai đồng vị 11H , 21H . Hãy cho biết có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo thành?
a) 8
b) 4
c) 2
d) 6

23) Hóa trị của brom trong hợp chất CaBr2
a) 1-
b) 2+
c) -1
d) 1+

24) Cho sơ đồ phản ứng:
    MnO2+ HCl ---> MnCl2+ Cl2+ H2O

    Tổng các hệ số nguyên và tối giản được đặt vào sơ đồ phản ứng là 

a) 6
b) 9
c) 8
d) 10

25) Cho phương trình hóa học:
    Fe + Cu(NO3)2---> Fe(NO3)2+ Cu
    Trong phản ứng này, 1 mol Fe
a) đã nhường 2 mol electron.
b) đã nhường 1 mol electron
c) đã nhận 2 mol electron.
d) đã nhận 1 mol electron.

26) Khi phản ứng hóa học xảy ra giữa những nguyên tử Natri và Clo, thì liên kết hóa học được hình thành là
a) Liên kết cộng hóa trị có cực
b) Liên kết cộng hóa trị không cực
c) Liên kết kim loại
d) Liên kết ion

27) Nguyên tử X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p2.
    Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
a) Chu kì 3, nhóm IIA
b) Chu kì 3, nhóm IIIA
c) Chu kì 3, nhóm IVA
d) Chu kì 2, nhóm IVA

28) Trong cùng chu kì khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, phát biểu nào sau đây là sai?
a) Tính phi kim tăng dần
b) Tính axit của oxit và hiđroxit tăng dần.
c) Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần
d) Bán kính nguyên tử tăng dần

29) Những tính chất nào sau đây là của nguyên tố phi kim?
a) Độ âm điện nhỏ, dễ nhận electron
b) Độ âm điện lớn, dễ nhận electron
c) Độ âm điện nhỏ, dễ nhường electron
d) Độ âm điện lớn, dễ nhường electron

30) Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng số proton trong 2 nguyên tử là 15. Vậy X, Y là
a) Photpho, lưu huỳnh
b) Clo, argon
c) Silic, photpho
d) Nitơ, oxiScript provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu