XÁC SUẤT THỐNG KÊ A     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                             KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

                                                                                             HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

                                                                                          Học kỳ: II - Năm học: 2012 - 2013

                                                                                         Môn thi: XÁC SUẤT THỐNG KÊ A

                                                                                                 Thời gian làm bài: 90 phút.


Sinh viên không được sử dụng tài liệu; Các kết quả gần đúng cần quy tròn đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1. (2 điểm)

a)     Một hộp bút có 10 cái bút, trong đó có 4 bút đỏ, số còn lại là bút xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 cái bút.Tìm xác suất lấy được từ 2 đến 3 bút xanh.

b)     Một bác sĩ chữa khỏi bệnh A cho một người với xác suất là 95%.  Giả sử có 10 người bị bệnh A đến chữa một cách độc lập nhau. Tính xác suất để có 8 người khỏi bệnh.

Câu 2. (2 điểm) Có ba xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn 1 viên, trong cùng một số điều kiện nhất định. Xác suất để mỗi xạ thủ bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,6; 0,7; 0,9. Gọi X là số viên đạn bắn trúng mục tiêu.

a)     Lập bảng phân phối xác suất của X;

b)     Tính kì vong và phương sai của X.

Câu 3. (2 điểm) Xác suất thi đậu môn Toán của sinh viên một trường đại học là 0,8. Tìm xác suất trong 400 sinh viên thi môn Toán sẽ có

a)     320 sinh viên đậu.   

b)      Từ 308 đến 332 sinh viên đậu.

Câu 4. (2 điểm) Điều tra năng suât lúa trên diện tích 100 hecta trồng lúa của một khu vực, ta thu được bảng số liệu sau:

Năng suất (tạ/ha)

41

44

45

46

48

52

54

Só ha có năng suất tương ứng

10

20

30

15

10

10

5

a)     Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của khu vực đó với độ tin cậy 95%.

b)     Nhứng thửa ruộng có năng suất từ 48tạ/ha trở lên được xem là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng tỉ lệ diện tích có năng suất cao trong vùng với độ tin cây 99%.

c)     Người ta nhận định tỉ lệ những thửa ruộng đạt năng suất cao chiếm 30%. Theo bạn nhận định đó đúng không với mức ý nghĩa 1%.

d)     Trước đây năng suất lúa trung bình của khu vực này là 43 ta/ha. Số liệu ở bản trên được thu thập sau khi áp dụng một biện pháp kỹ thuật mới.  Hãy cho nhận xét về tác dụng của biện pháp kỹ thuật mới này với mức ý nghĩa 1%.

Cho biết: j(1,5) = 0,4332; j(1,64) = 0,45; j(1,96) = 0,475; j(2,33) = 0,49; j(2,58) = 0,495.

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Trưởng bộ môn Xác suất thống kê

Người giới thiệu đề

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                          ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

                                                                                             HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

                                                                                          Học kỳ: II - Năm học: 2012 - 2013

                                                                                         Môn thi: XÁC SUẤT THỐNG KÊ A

 

Câu

Ý

                                            Nội dung

Điểm

1

a

n(A)=C(2,6).C(1,4)+C(3,6)=60+20=80;  n(Ω)=C(3,10)=120

P(A)=n(A)/ n(Ω)=80/120=2/3 ≈ 0,6666

0,5

0,5

b

P(B)= C(8,10).0,958.0.052

        = 0,0746

0,5

0,5

Tổng điểm câu 1

2,0

2

a

X

0

1

2

3

P

0,012

0,154

0,436

0,378

 

1,0

b

EX=2,16

EX2=5,3; DX= EX2-(EX)2=0,6344

0,5

0,5

Tổng điểm câu 2

2,0

3

a

X  N(320, 64); P[X=320]=1/√(2pnpq)

                                                 =1/√(2p.64) ≈ 0,0499

0,5

0,5

b

P(308≤X≤332)=j(( 332-320)/8) - j((308-320)/ 8)

                         =2j(1,5) = 2.0,4332=0,8664

0,5

0,5

Tổng điểm câu 3

2,0

4

a

n=100, =4600; =212680;=46;  S=3,3029

. Từ đó ta có .

45,9352 ≤ µ ≤ 46,0647

0,5

0,5

b

f=25/100=0,25;

;

0,179 ≤ p ≤ 0,321

0,5

0,5

c

H0: p=0,3 ; H1: p≠0,3. .

Giá trị kiểm định: .

 nên ta chấp nhận giả thuyết H0.Vậy nhận định trên là đúng

0,5

0,5

d

H0: µ=43; H1: µ≠43;

; C=2,58;

|Z|>C: nên bác bỏ . Biện pháp kỹ thuật mới có làm tăng năng suất lúa.

0,5

0,5

Tổng điểm câu 4

4,0

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

                                                                               Người lập đáp án

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu