Bài khó trong đề thi trường Lê Minh Xuân năm 2014-2015X2+4x+5=2
ó4x2+16x+20=8
ó4x2+12x+9+4x+6+5=8
ó(2x+3)2+2(2x+3)+5=8
Đặt t=, t0.
=>t2=2x+3
Thay vào ta được:
t4+2t2-8t+5=0
=>(t-1)(t3+t2+3t-5)=0
=>(t-1)(t-1)( t2+2t+5)=0
=>(t-1)2=0 (vì  t2+2t+5(t+1)2+44>0 ) 
=>t=1
=>=1
=>2x+3=1
=>x=-1.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu