Bài khóa trong để thi HKI môn toán Trường Lê Minh Xuân năm 2014 -2015x^2+4x+5=2căn(2x3)
X2+4x+5=2
Điều kiện x0
Áp dụng côsi ta có:
X2+4x+52
2+5>2
Vậy ta có:
X2+4x+5>2 với mọi x0
Vậy không thể xảy ra dấu bằng, nên phương trình đã cho vô nghiệm.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu