Đề Thi HKI Hóa 12Câu 1: (2,0 điểm)
   1. Nêu và viết phương trình hóa học để giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
      a) Cho một ít nước ép quả nho chín vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
      b) Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào cốc đựng một ít đường kính.
      c) Cho một mẫu nhỏ phân supephotphat vào dung dịch NaOH dư.
     2. Nung hỗn hợp rắn A gồm Al, Fe3O4 và Cu ở nhiệt độ cao (không có không khí) thu được sản phẩm rắn B. Thêm dung dịch NaOH vừa đủ vào B, hỗn hợp sau phản ứng (hỗn hợp C) cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Viết tất cả các phương trình hóa học có thể xảy ra.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giả sử oxit chỉ bị khử thành kim loại.
Câu 2: (2,25 điểm)
     1. Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
 
Cho biết:  - E + H theo tỷ lệ mol 1:2.
                 - B là nguyên liệu tổng hợp PE; K chứa 4 nguyên tử C.
     2. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch đựng trong từng lọ riêng biệt bị mất nhãn: AlCl3, KOH, Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Dùng thêm một dung dịch axit làm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết  phương trình hóa học (nếu có). 
Câu 3: (2,25 điểm)
     1. Nung hỗn hợp A gồm bột sắt và lưu huỳnh (không có không khí) sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V1 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với H2 bằng 10,6. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 cần V2 lít khí O2. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tìm tương quan giá trị V1 và V2 (V1 và V2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
     2. Dẫn hỗn hợp khí gồm: CO2, SO2 và C2H2 vào dung dịch chứa một chất tan A dư thì chỉ thu được khí B duy nhất không bị hấp thu. Cho biết A, B là những chất gì? Cho ví dụ và viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 4: (2,25 điểm)
Hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và R.
Thí nghiệm 1: Cho 8 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí ở đktc.
Thí nghiệm 2: Cho 16 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được một khí Z (sản phẩm khử duy nhất) không màu, mùi hắc. Khí Z này được hấp thụ hoàn toàn vào 450 ml dung dịch KOH 2M thu được 75,2 g muối kali.
  1. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính số mol khí Z. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  2. Xác định R.
Câu 5: (1,25 điểm)
  Một hiđrocacbon A, mạch hở chứa 88,89% C về khối lượng. Cho A tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t0), phản ứng hoàn toàn thu được hiđrocacbon B chứa 82,76% C về khối lượng. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A.No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu