Giải bất phương trình lớp 10 - Bùi Bảo AnhGiải:
   a.      
Lưu ý: x0
(11x+5)(x+2)(x+3)0  và x-2 ; x-3
=> (11x+5)(11x+22)(11x+33)0
Ta để ý: 11x+5 <11x+22 <11x+33
Có 4 trường hợp xãy ra:
1.     -.-.- = -
2.     -.-.+=+
3.     -.+.+=-
4.     +.+.+=+
Vậy trường hợp 1 và trường hợp 3 ok.
TH1: 3 giá trị âm: 11x+5 <11x+22 <11x+33 <0
=>11x+33<0
=>x<-3
TH3:
=>-2<x
Vậy nghiệm cua bat phương trình là: x<-3 hoặc -2<x
   b.     
=>0<x-2  (do x2-x+1>0)
=>2<x
Vậy 2<x là nghiệm của bất phương trình.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu