tìm tọa độ chân đường cao của tam giác - Bùi Tuấn Anh



 
Gọi O (x,y) là tọa độ chân dường cao cần tìm.
Ta có:
=(x-2;y-4) ; =(4;0)
OCAB nên: .=0
=>4.(x-2)+0.(y-4)=0
=>4(x-2)=0
=>x=2.
Lúc này ta có tọa độ điểm sẽ là: O(2;y)
Ta có:
=(3;y-1)
Do  cùng phương với  nên:
Lưu ý: do tọa độ của  có con không nên mình không chia được, vì vậy phải lấy công thức ở trên.
=>(3;y-1)=k.(4;0)
=>
=>y-1=0
=>y=1
Vậy tọa độ O là (2,1)




16 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu