Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn" Phương Đỗ Nguyên"Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn: Phương Đỗ Nguyên

Cho 24g hỗn hợp A gồm CuO và Fe2O3.Dùng H2 dể khử A,sau phản ứng thu được 15g Cu và Fe.Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu

ở đây đề phải là: "Tình khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Vì khối lượng hỗn hợp ban đầu đã có rồi 24g.

Giải:

CuO+H2 --->Cu +H2O

x……………….x

Fe2O3+H2 --->2Fe +H2O

y………………….2y

theo đề bài ta có hệ phương trình:

Giải hệ trên ta được:

X=-0,225, y=0,2625 đề sai rồi.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu