Hướng dẫn giải toán 9 - Hùng 9Cthầy ơi giải júp bài toán này:cho phương trình:x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0
A, Giải phương trình với m=1
B, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn /x1-x2/-2
Mong thầy giải jup em bài này.

Giải:

x2 – (3m-1)x +2m2 – m =0

a.     Với m=1 phương trình trở thành:

X2 - 2x + 1 =0

=>(x-1)2=0

=>x-1=0

=>x=1

b. câu b em viết không rỏ, T sẽ giải theo suy nghĩ của T, đề sẽ như sau:

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn: |x1-x2|=2

|x1-x2|=2, ở đây ta sẽ dùng Vi-et để giải, nhưng Vi-et thì phải có S,P. Nên việc của mình là làm cho hai anh này xuất hiện, bằng cách bình phương hai ve của phương trình trên.

(|x1-x2|)2=22

<=> x12-2x1x2+x22=4

<=> x12+2x1x2+x22-4x1x2=4

<=> (x1+x2)2-4x1x2=4 (*)

Và bay giờ mọi chuyện trỏ nên dể dàng:

Áp dụng Vi-et vào phương trình đầu bài ta có:

S=x1+x2= = 3m-1

P=x1.x2 = = 2m2 –m

Thay vào phương trình (*) ta được:

(3m-1)2-4(2m2-m)=4

<=>9m2-6m+1-8m2+4m=4

<=>m2-2m+1=4

<=>(m-1)2=4

<=>m-1=2
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu