Bài toán lớp 7n2=427+41020+4a
Tìm giá trị lớn nhất của n2 biết n2=427+41020+4avới a thuộc N và n thuộc Z
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu