Vật Lý lớp 9Đặt 1 hiệu điện thế U 36V vào 2 đầu điện trở R thì cường độ dòng điện chay qua nó là I , nếu thay R = R' lớn hơn trước 1Ω thì cường độ dòng điện qua R' giảm bớt 0,5A. Tính R
Giải:
U=IR<=>36=I.R
U=I’.R’<=>36=(I-0,5).(R+1)=IR-0,5R+I-0,5=36-0,5R+I-0,5
<=>I-0,5R=0,5=>I=0,5+0,5R thay lên trên ta được:
36=(0,5+0,5R).R
<=>36=0,5(1+R)R
<=>72=(1+R).R
<=>9.8=(R+1).R
=>R+1=9, và R=8.

Đáp án R=8.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu