Bài Toán Chỉnh sửaso sánh A= 2√1 + 2√3 + .... + 2√19 
và B= 2√2 + 2√4 + 2√6 + .... + 2√18 + "√20"

 

Ta có:

ü

ü

ü ………

ü

ü =

Cộng vế theo vế ta được:

++…+<++…++

=>+2+….+2+2<2+2+…+2+2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu