Toán Hình 9 - Ôn Thi Vào Lớp 10 - Bài 7Bài 7 (Các em tự giải)

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD và CE cát nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp.

b) Chứng minh AD. AC = AE. AB.

c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh OA  DE.

d) Cho biết OA = R , . Tính BH. BD + CH. CE theo R.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu