Toán 9 - Bùi Bảo Anh - câu c2C2:

Ta thấy tam giác DIJ vuôn tại D, do đó nó nội tiếp đường tròn đường kính IJ. (I)

(ta cần chứng minh E,F cũng thược đường tròn đường kính IJ)

Xét giác EIJ,  ta có:

ü (do IE là đường trung tuyến của tam giác vuông AHE)

ü (do EJ là đường trung tuyến của tam giác vuông BCE)

ü (do tam giác ACD vuông tại D)

Suy ra:

Lại có:

=>

=>

Vậy tam giác EIJ vuông tại E

ð IEJ nội tiếp đướng tròn đường kính IJ (II)

Chứng minh tương tự, ta có: FIJ nội tiếp đường trònđường kính IJ  (III)

Từ (I), (II), (III) suy ra DFIEJ nội tiếp đường tròn đường kính IJ.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu