3 câu hóa dành cho lớp 91, Cho 1,36g hỗn hợp A dạng bột gồm Fe và Mg tác dụng với 250ml dung dịch CuSO4 aM. Khuấy đều hỗn hợp sau khi phản ứng thu đc 1,84g chất rắn C và dung dịch B. Thêm NaOH vào dung dịch B sạu phản ứng lọc kết tủa đen đun trong không khí đến khối lượng k đổi thu đc 1,2g chất rắn D. Biết các pứ xảy ra hoàn toàn. Tính a và %V của các kim loại A 
2, Cho hơi nc qua than nóng đỏ thu đc 0,16mol hỗn hợp khí A(CO, CO2, H2) ở đktc và có tỉ khối với H2 là 7,875. Tính %V các khí trong A 
Lấy 1 nửa hỗn hợp A trên dẫn qua 1 ống chứa 3,48g 1 oxit KL đã đc nung nóng thì thấy phản ứng vừa đủ, KL sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl sau khi phản ứng hoàn toàn thu đc 1,008l H2 (đktc). Xác đinh Ct của oxti KL 
3, TN1: Cho ag Fe hòa tan trong 400ml dung dịch HCl Cm cô cạn hỗn hợp sau phản ứng ta thu đc 3,1g chất rắn 
TN2: Cho ag Fe và bg Mg hòa tan trong 400ml dung dịch HCl Cm trên cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu đc 3,34g chất rắn và 448ml H2 (đktc) 
Tính a,b và Cm biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu