Tim chu so tan cung cua so 3^2023?Tim chu so tan cung cua so 3^2023?
Giải:
Ta có:
32023=32020.33=34.505.33=(34)505.33=81505.27

 Đối với số: 81505 có số tận cùng là 1 do đó dù mũ bao nhiêu thì số tận cùng cũng là 1.  Do đó 81505.27 có số tận cùng là 7.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu