bài 3 - Doan TrangBài 3: cho dung dịch A là 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M có dung dịch B là 100ml dung dịch NaOH 0,1M. biết dung dịch CH3COOH có pKa =4,75 khi chộn 10ml (dung dịch A) vào 10ml (dung dịch B) thì thu được dung dịch có pH=?

Giải:

Bài 3:

CH3COO-+H2OàCH3COOH+OH-.

Cb………………………………..[OH-]=?

pKa=4,75=>pKb=14-4,75=9,25=>Kb=10-9,25.

Ta thấy: [CH3COOH]=[OH-], [CH3COO-]=Cb-[OH-]

Thay vào ta được:

=>[OH-]2+Kb[OH-]-KbCb=0

Cb=0,1/2=0,05 thay lên ta được:

=>[OH-]2+10-9,25 [OH-]-10-9,25.0,05=0

=>[OH-]=529974.10-11.

=>pOH=-lg(529974.10-11)=5,28

=>pH=14-5,28=8,72

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu