So Sánh dãy sốCho S = 1+2+2^2+2^3+....+2^9 . Hãy so sánh S với 5 x 2^8

Tacó:

2S=2.(1+2+22+23+…..+29)=2+22+23+24+…+210.

=>2S-S=210-1

=>S=210-1.

5.28=(4+1).28=22.28+28=210+28.

Vậy S<5.28.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu