So sánh căn 8 và căn 5 +1?So sánh căn 8 và căn 5 +1?

Ta thấy: 2<2

=>6+2<6+2

=>8<5+2+1

=>8<(+1)2

=><+1

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu