Hỗn hợp oxit sắtCho m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,16M và H2SO4 2M thu được dung dịch Y chứa 2 muối sắt với tỉ lệ Fe2+ : Fe3+ = 1 : 2. Dung dịch Y làm mất màu tối đa 180 ml dung dịch KMnO4 0,2M. Giá trị của m là 
(A) 46,4. 
(B) 41,76. 
(C) 34,8. 
(D) 23,2.
Giải:
Fe2+àFe3++e
0,18………0,18
Mn+7 +      5eàMn+2.
0,036……0,18
=>số mol Fe3+=2.0,18=0,36 mol.
ở hỗn hợp ban đầu ta có thể đưa về 2 chất: FeO, Fe2O3.
=>nFeO=nFe2+=0,18=>mFeO=0,18.72=12,96
=.nFe2O3=nFe3+=0,36=>mFe2O3=0,36.160=57,6 g.

=>m=12,96+57,6=70,56 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu