cân bằng Phản Ứng Hóa HọcCr2S3 +15Mn(NO3)2+20K2CO3à2K2CrO4+3K2SO4+15K2MnO4+30NO+20CO2.
3S2—à3S+6+24e
2Cr+3à2Cr+6+6e
2N+5+6eà2N+2.
Mn+2àMn+6+4e
Tổng e cho bằng tổng e nhận.

6x=4x+30=>2x=30=>x=15
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu