Hoa - Tung Tranbai 1: hoa tan 1,04g muoi KSCN khong tinh khiet thanh 100ml dung dich . chuan do dung dich tren voi 10ml AgNO3 0,1M thi tieu ton het 10,8ml .tim ham luong %muoi KSCN (M=97)ban dau
bai2: hoa tan 0,2790g mau quang chua Ag trong HNO3 va dem chuan do dung dich thu duoc thi tieu thu het 23,80ml dung dich NH4SCN 0,1M. Hoi thanh fan % Ag (M=108)trong mau quang?
Giai:
Bài 1:
AgNO3+KSCnàAgSCn+KNO3.
10-3…….10-3.
10,8à100
10-3à1/108 mol.
Khối lượng KSCn là: m=97.1/108=97/108 g.
Phần trăm khối lượng KSCn ban đầu là:
 m%=100.97/(108.10,4)=8,636%
bài 2:
AgNO3              +        NH4SCnàAgSCn+NH4NO3
0,00238………………0,00238
Khối lượng Ag: m=0,00238.108=0,2484g

% Ag trong màu quang là: m%=100.0,2484/0,2790=89,032%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu