S= 2^1+2^2+2^3+....+2^15+2^16?S= 2^1+2^2+2^3+....+2^15_2^16?
Giải:
S=21+22+23+…….+215+216.
=>2S=2.( 21+22+23+…….+215+216)
=22+23+24+……..+216+217.
=>2S-S=(22+23+24+……..+216+217)- ( 21+22+23+…….+215+216)
=>S=217-21=131072-2=131070

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu