Bài Hóa - Dream of meteorCho 37,6g hỗn hợp gồm 3 chất rắn Cu2O , FeO , Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO va khồi lượng muối là 104,8g.tim V
Giải:
3Cu2O+14HNO3à6Cu(NO3)2+2NO+7H2O
3FeO+10HNO3à3Fe(NO3)3+NO+5H2O
3Fe3O4+28HNO3à9Fe(NO3)3+NO+14H2O
V lít khí NO=> có n=V/22,4
N+5+3eàN+2.
n…..3n
O     +      2eàO2-.
1,5n……..3n
Ta sẽ thực hiện:
Cu2O , FeO , Fe3O4+OàCuO+Fe2O3.
Số mol Oxi cộng vào là: 1,5n.
Ta có khối lượng hỗn hợp lúc này là: m=37,6+1,5n.16
CuO+Fe2O3àCu(NO3)2, Fe(NO3)3.
Có sự biến đổi OàNO3
=>mtăng=mNO3-mO
=>104,8-37,6-24n=2a.62-a.16=108a
=>108a+24n=67,2 (1)
Nếu xét khía cạnh khác, khối lượng tăng là:
NO2 (NO3-O) số mol bằng số mol oxi
NO3.
Thì mtăng=mNO2+mNO3
=>67,2=46a+186n (2)
Giải hệ 1 và 2 ta được: a=324/565, n=124/565

=>V=2.22,4=124.22,4/565=4,916 lít.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu