Bài Tập Hóa Học - Tính khối lượng hỗn hợp muốiDd A chua muoi Na2SO4,Na2CO3,(NH4)2SO4,(NH4)2CO3.Neu cho A tac dung het voi Ba(OH)2 du va dun nong thi thu duoc 0.34g khi co the lam xanh qui tim am va 4.3g ket tua.Con neu cho A tac dung het voi dd H2SO4 loang thu duoc 0.224l khi.Tim khoi luong A.
Giải:
Khí là NH3=>có số mol n=0,34/17=0,02 mol.
2NH4+=Ba2+=>số mol Ba=0,02/2=0,01 (Ba phãn ứng với NH4)
Kết tủa là BaCO3 và BaSO4: m=4,3
Khi cho phản ứng với H2SO4 loang, khí bay ra là: CO2.
=>nCO3=nCO2=0,224/22,4=0,01 mol.
=>mBaCO3=0,01.197=1,97 g.
=>mBaSO4=4,3-1,97=2,33 g
=>nBaSO4=2,33/233=0,01 mol.
Vậy ta có: nNH4=0,02, nNa=?, nCO3=0,01, nSO4=0,01
=>nNH4+nNa=2nCO3+ 2nSO4
=>nNa=2.0,01+2.0,01-0,02=0,02 mol
=>mA=mNH4+mNa+mCO3+mSO4

=0,02.18+0,02.23+0,01.60+0,01.96=2,38 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu