Bài tập tìm tên kim loại hayHai thanh kim loại giống nhau (Đều cùng nguyên tố R hóa trị II) và có cùng khối lượng. Cho thanh thứ nhất vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian , khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy hai thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4%.Xác định nguyên tố R.

R+Cu(NO3)2àR(NỎ3)2+Cu

x………………………….x

R+Pb(NO3)2àR(NO3)2+Pb

x………………………….x

phương trình thứ nhất ta có:

mgiảm=mra-mvào=Rx-64x=m0,2/100=0,002m(1)

phương trình thứ 2 ta có:

mtăng=mvào-mra=207x-Rx= m 28,4/100=0,284m. (2)

lấy (2): (1) ta được:

 

=>142(R-64)=207-R

=>142R-9088=207-R

=>143R=9295

=>R=65.

Vậy R là Zn (kẽm)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu