Tìm Tên Kim LoạiHòa tan 9,16g hốn hợp X 3 kim loại A,B,D vào dd HNO3 đặc nguội dư phản ứng hoàn toàn thu được 5,4g D, 500ml khí E (25 độ C,3,42 atm) và dd F. Lượng D tác dụng đủ với 21,3 g khí clo. Nhúng thanh B vào dd F (loại hết HNO3 dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dd H chỉ chứa một muối duy nhất. Cho D vào dd H thấy khối lượng kim loại tăng lên 1,61g. Biết tỉ lệ nA : nB =4:5 (trong hỗn hợp X). A,B có hóa trị k đổi lần lượt là I, II. Tìm kim loại ban đầu. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu