Hóa HọcCho 5 gam hỗn hợp các KL: Mg, Al, Fe và Zn phản ứng với 250 ml dd HCl 7,3%. Sau phản ứng thu được dd A và 3,92 lít khí ở đktc 
a. Cô cạn dd A được bao nhiêu gam muối khan? 
b. Nếu cho dd A tác dụng với dd AgNO3 17% có khối lượng riêng là 1,25 g/ml. Tính thể tích dd AgNO3 đã dùng.
Giải:
2HClà2Cl+H2.
0,35…0,35..0,175
Số gam muối thu được là:
m=mkl+mCl=5+0,35.35,5=17,425

câu b không tính được vì: Fe2++Ag+àAg+Fe3+.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu