Hóa nâng cao rất hayCâu1 dd A gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0.5M dd B gồm AlCl3 1M và Al2(so4)3 0.5M cho V1l dd A vào V2l dd B thu được 56.916g kết tủa, nếu cho dd Bacl2 dư vào V2l dd B thu được 41.94g kết tủa tỉ lệ V1:V2 có giá trị nào sau đây: 
A. 0.256 hoặc 3.6              B. 0.338 hoặc 3.2 
C. 0.256 hoặc 3.2              D. 2.81 hoặc 3.2 
Câu 2. đun nóng m gam hh kl Cu vad Fe có tỉ lệ khối lượng 7:3 với một lương dd HNO3 khi các pư kết thúc thu được 0.75m gam chất rắn dd X và 5.6l hh khí (ở đktc) gồm NO và NO2 (không có sp khử khác của nito dương 5) biết lương HNO3 đã tham gia pư là 44.1g giá trị của m là: 
A 44.8              B. 33.6             C. 40.5             D. 50.4
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu