Hóa - nồng độLấy 5ml dung dịch màu NaCl định mức thành 250ml hút ra 10ml dung dịch nay cho tác dụng với 10ml dung dịch AgNO3 0,01M. sau độ chuẩn lại lượng AgNO3dư thì tiêu tốn hết 7ml dung dịch NH4SCN 0,01M. tính nồng độ (g/l) của dung dịch NaCl (M=58,5) ban đầu?
Giải:
AgNO3+NH4SCnàAgSCn+NH4NO3.
7.10-5……7.10-5
Số mol AgNO3 phản ứng với NaOH là:
n=10.10-5-7.10-5=3.10-5 mol.
AgNO3+NaOH
àAgOH+NaNO3.
3.10-5….3.10-5.
Ta có:
10mlà250ml
3.10-5…75.10-5 mol.
Khối lượng NaCl là:m=75.10-5.58,5=0,043875 g.

=>nồng độ cần tìm là: 0,043875/0,005=8,775 (g/l)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu