Hóa Nâng Cao - HayXà phòng hoá 16g hỗn hợp 2 este đơn chức bằng 200g dung dịch NaOH 7,5%. Sau phản ứng 
thu được dung dịch A. 
a. Chứng tỏ naOH dùng dư. 
b. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau: 
Phần I: Để trung hoà hết lượng NaOH còn dư trong phần 1 cần dùng 87,5ml dung dịch HCl 1M 
Phần II: Chưng cất phần II thu đợc một rượu duy nhất nặng 3,2g và hỗn hợp chất rắn gồm 2 muối của 2 axit hữu cơ liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. xác định công thức cấu tạo của mỗi este và % khối lợng của chúng trong hỗn hợp. 
Giải:
1 gốc este sẽ có -COOC-, gốc này có M=56
=>Số mol gốc este có trong hỗn hợp<16/56=2/7=0,29 mol.
Khối lượng NaOH=200.7,5/100=15 g.
=>số mol NaOH: n=15/40=3/8=0,375
=>số mol NaOH>số mol gốc este, do đó NaOH dư.

Tối rồi, Thầy đi ngủ đây. Rảnh giải tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu