Bài Tập Điện Phân Câu 4Câu 4 : Điện phân 800 ml dung dịch CaCl2 0,25M với điện cực trơ, màng ngăn xốp và dòng điện 1 chiều 
có I=5A trong 6176 giây thu được dung dịch A. Nhiệt phân hoàn toàn m gam đôlômit CaCO3.MgCO3 thu 
được khí B. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch A thu được 8 gam kết tủa. Giá trị của m là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn) : 
A. 14,72 gam hoặc 22,08 gam                   B. 7,36 gam hoặc 15,68 gam 
C. 7,36 gam hoặc 22,08 gam                     D. 14,72 gam hoặc 15,68 gam
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu