Hóa 12
Hóa 12 nek các bạn ơi...?
Nung hh A gồm : 0,1 mol Fe và 0,15 mol Cu,trong không khí một thời gian , thu được m gam rắn B....Cho B phản ứng vs dd HNO3 dư ,thì thu được 0,1 mol NO.GIá trị m bằng ?
A.15,2g B.15,75g C.16,25g D.17,6g
Gải:
FeàFe+3+3e =>số mol e=0,1.3=0,3 (mol)
CuàCu+2+2e=>số mol e=0,15.2=0,3 (mol)
Suy ra tổng số mol e kim loại tạo ra là 0,6 (mol)
O+2eàO2- =>số mol e oxi thu là: 2n(n là số mol oxi)
N+5+3eàN+2 =>số mol e N+5 thu là: 0,1.3=0,3(mol)
Áp dụng dịnh luật cân bằng e:
e cho=e thuó0,6=2n+0,3=>n=0,15 (mol)
vậy:m=mFe+mCu+mO=0,1.56+0,15.64+0,15.16=17,6 (g)
Đáp án D
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu