Hóa Học - Giải Theo bảo Toàn e




Giải hộ hoá lớp 10 kái?
1 hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn. nếu đốt cháy hoàn toàn 11,6g hỗn hợp trên thì thu được 17,2g hỗn hợp gồm 3 oxit. mặt khác, cho 11,6g hỗn hợp trên td với dd H2SO4 đặc, dư thì thu đk ? lít khí SO2 (đktc)?
Giải:
(Mg,Al,Zn)-->(Mg,Al,Zn,O)
Vậy khối lượng O là: 17,2-11,6=5,6 g=> số mol O=5,6/16=0,35 mol
O+2e-->O2-=>số mol e=0,35.2=0,7
S+6+2e-->S+4=>số mol e=0,7=>số mol SO2=035 (mol)=> V=7,84 (l)




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu