toán Lớp 9Bài toán lớp 9 !!!!!!!?

Cho phương trình: x^4-10x^3-2(a-11)x^2+2(5a+6)+2a-a^2=0
Giải và biện luận phương trình theo tham số a
(Nếu sử dụng cách đảo hệ số ra làm nghiệm còn nghiệm x trở thành hệ số thì càng tốt)

Giải:

 

X4-10x3-2(a-11)x2+2(5a+6)+2a-a2=0

<=>-a2+(-2+10+2)a+x4-10x3+22x2=0

<=>-a2+10a+x4-10x3+22x2=0

image001’=25+ x4-10x3+22x2=(x2-5)2+22x2>0, image002x

Do đó phương trình theo a luôn có 2 nghiệm, phân biệt.

Hay nói cách khác, phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi a.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu