toán
Định m để pt : x^2-3x+m =0 có 1 nghiệm khác 0 gấp 2 lần nghiệm của x^2-x+m=0
Định m để pt : x^2-3x+m =0 có 1 nghiệm khác 0 gấp 2 lần nghiệm của x^2-x+m=0
Giải:
Ta có: x2-3x+m=0 (1)
            x2-x+m=0   (2)
giả sử a là nghiệm của (2), khi đó ta có: a2-a+m=0 (*)
theo yêu cầu bài toán thì pt (1) có nghiệp x=2a, x khác 0=> a khác 0.
Thay vào (1) ta có: (2a)2-3.2.a+m=0<=>4a2-6a+m=0 (**)
Lấy (**)-(*)=3a2-5a=0<=>a(3a-5)=0<=>a=5/3(loại a=0)
Thay vào (*)=>25/9-5/3+m=0=>m=10/9
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu