Hóa Học
Mn giải giúp em bài này vs.......!!!...( giải chi tiết giùm em nha ^^ )?
cho bột sắt vào bình đựng khí clo. hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng vs dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít khí H2 ở đktc. nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vs dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Tính hiệu suất của phản ứng sắt tác dụng vs Clo ?
giải:
2Fe+3Cl2à2FeCl3
Fe+2HClàFeCl2+H2
0.1………………..0,1
FeCl3+3NaOHà3NaCl+Fe(OH)3
0,03……………………….0,03
Hiệu xuất phản ứng là: H=0,03.100/0,13=300/13=23%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu