ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Trường THPT Trung PhúTrường THPT Trung Phú

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÝ LỚP 10

NGÀY 16/12/2013_TG: 45 PHÚT

 

LÝ THUYẾT

Câu 1: Chất điểm là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: Sự rơi tự do là gì ? Trong không khí sự rơi của vật như thế nào có thể xem như rơi tự do? Tại sao?

 

BÀI TẬP

PHẦN CHUNG

Bài 1:Vật chịu tác dụng của lực F1 và tăng tốc từ 0,5 m/s đến 1,3 m/s trong thời gian 1s. Tiếp theo, lực F2 làm nó tăng tốc từ 1,3 m/s đến 1,7 m/s trong thời gian 2s.

  a)Tính tỷ số F1/F2, biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng.

  b)Nếu F2 tác dụng lên vật trong thời gian 1,5s thì vận tốc của vật tăng lên một lượng bao nhiêu?

Bài 2. Một thanh AB đồng chất tiết diện đều có trọng lượng 10 N và dài 1,2 m. Người ta tác dụng lên 2 đầu A,B các lực có độ lớn lần lượt là 10 N và 20 N. Các lực này có phương thẳng đứng,chiều hướng xuống dưới. Đặt thanh AB lên một giá đỡ tại O. Hỏi O nằm ở vị trí nào trên thanh để thanh cân bằng theo phương ngang.

 

PHẦN CỦA HỌC SINH CƠ BẢN

Bài 3. Một người nâng 1 thanh sắt đồng chất tiết diện đều có khối lượng 10kg và giữ ở vị trí có góc 45o bởi lực F trong hai trường hợp. Lấy g =10m/s2. Tính F.  

      a) F vuông góc AB          

      b) F song song với phương ngang.

 

PHẦN  CỦA HỌC SINH NÂNG CAO

Bài 4: Hai vật M1 và M2 được buộc vào hai đầu một dây nhẹ, không co giãn. Dây vắt qua một ròng rọc nhẹ, ròng rọc quay không ma sát. M1 treo thẳng đứng, M­­2 trượt trên mặt phẳng ngang như hình vẽ. Lúc đầu, khối lượng của M1 bằng khối lượng của M2. Nếu ta tăng khôi lượng của M2 lên gấp ba lần, gia tốc chuyển động mỗi vật chỉ bằng 1/4 lần gia tốc cũ. Tính hệ số ma sát trượt giữa M2 và mặt phẳng ngang.

 

 

------------HẾT----------------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu