phản ứng oxi hoá khử - Bảo AnhS-2 àS +2e

Cr+6 +3e àCr+3

Nhân 3 cho S và nhân 2 cho Cr, do Cr có 2 sẳn nên khỏi nhân.

3K2S+K2Cr2O7+7H2SO4 à3S+Cr2(SO4)3+4K2SO4+7H2O

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu