Oxi hoá khử - Bảo AnhFe3O4 + HNO3 àFe(NO3)3 + NO + H2O

3Fe+8/3 à3Fe+3+e

N+5+3eàN+2

Nhân 3 ở trên và nhân 1 ở dưới

3 Fe3O4 + 28HNO3 à9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu