ĐỀ THI HỌC KÌ I - Vat Ly 10 - TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10

     TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC                    Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)  

 

A - Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: Nêu đặc điểm của lực và phản lực. (1.5đ)

Câu 2: Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc yếu tố nào? (1.5đ)

Câu 3: Nêu định nghĩa lực hướng tâm. (1đ)

B – Bài toán: (6 điểm)

Câu 4: Vaät hình hộp chữ nhật coù khoái löôïng m = 20 kg baét ñaàu tröôït treân saøn nhaø döôùi taùc duïng cuûa löïc kéo naèm ngang F với gia tốc 0,25 m/s2. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø saøn nhaø laø 0,25. Cho g = 10 m/s2.

a) Vẽ hình phân tích lực và tính độ lớn của lực ma sát, lực kéo. (2 đ)

b) Để vật chuyển  động thẳng đều thì lực kéo F bằng bao nhiêu? (1đ)

Câu 5: Tìm löïc haáp daãn giữa hai taøu thuûy coù khoái löôïng laø 100000 taán khi chúng ở cách nhau 0.5 km? Lực đó có làm chúng tiến lại gần nhau không? (1,5đ)

cho G =6,67.10-11Nm2/kg2. (1.5đ)

Câu 6: Moät loø xo khi treo vaät m1 = 500g thì daõn 5cm.

a) Tìm ñoä cöùng cuûa loø xo? (1đ)

b)  Neáu treo thêm 0.3kg vaøo loø xo trên tđộ dãn lò xo là  bao nhiêu? (0.5đ)

 

 

 

 

 

 

 

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                              MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10

     TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC                    Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)  

 

A - Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: Nêu đặc điểm của lực và phản lực. (1.5đ)

Câu 2: Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc yếu tố nào? (1.5đ)

Câu 3: Nêu định nghĩa lực hướng tâm. (1đ)

B – Bài toán: (6 điểm)

Câu 4: Vaät hình hộp chữ nhật coù khoái löôïng m = 20 kg baét ñaàu tröôït treân saøn nhaø döôùi taùc duïng cuûa löïc kéo naèm ngang F với gia tốc 0,25 m/s2. Heä soá ma saùt tröôït giöõa vaät vaø saøn nhaø laø 0,25. Cho g = 10 m/s2.

a) Vẽ hình phân tích lực và tính độ lớn của lực ma sát, lực kéo. (2 đ)

b) Để vật chuyển  động thẳng đều thì lực kéo F bằng bao nhiêu? (1đ)

Câu 5: Tìm löïc haáp daãn giữa hai taøu thuûy coù khoái löôïng laø 100000 taán khi chúng ở cách nhau 0.5 km? Lực đó có làm chúng tiến lại gần nhau không? (1,5đ)

cho G =6,67.10-11Nm2/kg2. (1.5đ)

Câu 6: Moät loø xo khi treo vaät m1 = 500g thì daõn 5cm.

a) Tìm ñoä cöùng cuûa loø xo? (1đ)

b)  Neáu treo thêm 0.3kg vaøo loø xo trên tđộ dãn lò xo là  bao nhiêu? (0.5đ)

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu