ĐỀ KIỂM TRA HKI - Vat Ly 10 - Trường THPT DL Thăng LongTrường THPT DL Thăng Long

           

ĐỀ KIỂM TRA HKI (2013-2014)

Môn : Vật Lý   Lớp 10   Ban CB

Thời gian : 45 phút

I. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1(1 điểm): Phát biểu định luật Húc (Hooke). Viết biểu thức lực đàn hồi (chú thích ký hiệu, đơn vị)?

Câu 2(2 điểm): Rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do? Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do?

Áp dụng: Một vật nặng rơi tự do từ độ cao h xuống đất mất 4 giây. Lấy g = 10m/s2 , tìm độ cao h và vận tốc chạm đất của vật?

Câu 3(1 điểm): Nêu những đặc điểm, viết biểu thức của lực ma sát trượt?

Câu 4(1 điểm): Nêu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?

II. Bài toán (5 điểm).

Bài 1(1 điểm): Tính lực hấp dẫn giữa hai quả cầu sắt đặt cách nhau 100cm trên mặt đất, biết mỗi quả cầu nặng 45kg và có bán kính 25cm.(Cho biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 Nm2/kg2).

Bài 2(1 điểm): Một cánh quạt có chiều dài 60cm, quay đều, sau 0,5 giây đi được một vòng. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm ở đầu cánh quạt?

Bài 3(3 điểm): Một xe có khối lượng 2,5 tấn bắt đầu chuyển động trên mặt đường ngang, sau 40 giây xe đạt vận tốc 72km/h.

a.    Gia tốc của xe bằng bao nhiêu?

b.    Cho biết xe chịu tác dụng của lực kéo theo phương ngang bằng 4500N. Tính độ lớn lực ma sát giữa xe và mặt đường? Từ đó suy ra hệ số ma sát giữa xe và mặt đường? Lấy g = 10m/s2.

c.    Nếu sau thời gian trên xe tắt máy, hãy tính quãng đường xe đi được từ khi tắt máy đến khi dừng hẳn.

(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.)

HẾT.

 

 

Trường THPT DL Thăng Long

           

ĐỀ KIỂM TRA HKI (2013-2014)

Môn : Vật Lý   Lớp 10   Ban CB

Thời gian : 45 phút

I.                   Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1(1 điểm): Phát biểu định luật Húc (Hooke). Viết biểu thức lực đàn hồi (chú thích ký hiệu, đơn vị)?

Câu 2(2 điểm): Rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do? Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do?

Áp dụng: Một vật nặng rơi tự do từ độ cao h xuống đất mất 4 giây. Lấy g = 10m/s2 , tìm độ cao h và vận tốc chạm đất của vật?

Câu 3(1 điểm): Nêu những đặc điểm, viết biểu thức của lực ma sát trượt?

Câu 4(1 điểm): Nêu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?

II.                Bài toán (5 điểm).

Bài 1(1 điểm): Tính lực hấp dẫn giữa hai quả cầu sắt đặt cách nhau 100cm trên mặt đất, biết mỗi quả cầu nặng 45kg và có bán kính 25cm.(Cho biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 Nm2/kg2).

Bài 2(1 điểm): Một cánh quạt có chiều dài 60cm, quay đều, sau 0,5 giây đi được một vòng. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm ở đầu cánh quạt?

Bài 3(3 điểm): Một xe có khối lượng 2,5 tấn bắt đầu chuyển động trên mặt đường ngang, sau 40 giây xe đạt vận tốc 72km/h.

a.       Gia tốc của xe bằng bao nhiêu?

b.      Cho biết xe chịu tác dụng của lực kéo theo phương ngang bằng 4500N. Tính độ lớn lực ma sát giữa xe và mặt đường? Từ đó suy ra hệ số ma sát giữa xe và mặt đường? Lấy g = 10m/s2.

c.       Nếu sau thời gian trên xe tắt máy, hãy tính quãng đường xe đi được từ khi tắt máy đến khi dừng hẳn.

(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.)

HẾT.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu