ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỦ THIÊMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2013-2014)

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Thời gian: 45 phút; không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 câu, từ câu 1 đến câu 7)

Câu 1 (1 điểm): Phát biểu định luật I Niu-tơn. Quán tính là gì?

Câu 2 (1 điểm): Nêu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

Câu 3 (1 điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (Qui tắc momen lực).

Câu 4 (2 điểm): Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn.

    Áp dụng:  Hai tàu thủy khối lượng m1 = 45000 tấn và m2 = 50000 tấn. Biết lực hấp dẫn giữa hai tàu là 0,95 N. Tính khoảng cách giữa hai tàu.

Câu 5 (1 điểm): Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 720 km/h ở độ cao 5 km thì thả bom. Lấy . Bao lâu sau thì quả bom sẽ rơi chạm đất? Tầm bay xa của quả bom là bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm . Lò xo được giữ cố định một đầu, đầu còn lại treo vật có khối lượng m, khi ấy lò xo có chiều dài 25 cm. Tính khối lượng m, biết lò xo có độ cứng là 100 N/m và g = 10 m/s2.

Câu 7 (1 điểm): Một người gánh một thùng gạo nặng 150 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 112 cm. Hỏi vai người đó phải chịu một lực bằng bao nhiêu? Xác định điểm đặt của đòn gánh trên vai người đó. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

II. PHẦN RIÊNG (1 câu)

            A. Dành cho học sinh lớp 10AC4 và các lớp từ 10A1 đến 10A6

Câu 8 (2 điểm): Một thùng gỗ có khối lượng 15 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Thùng gỗ được kéo bằng một lực F = 60 N theo phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa thùng gỗ và mặt sàn là m = 0,25. Lấy g = 10 m/s2.

a.  Tính gia tốc của thùng gỗ. Suy ra vận tốc và quãng đường khi thùng gỗ chuyển động được 5 s.

    b.  Vẫn giữ lực kéo trên, muốn thùng gỗ chuyển động thẳng đều thì hệ số ma sát giữa thùng gỗ và mặt sàn là bao nhiêu?

B. Dành cho học sinh lớp 10AC1, 10AC2, 10AC3

Câu 8 (2 điểm):  Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 12 m, nghiêng 30o so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,4. Cho g =10m/s2.

a.  Tính gia tốc của vật. Suy ra vận tốc vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

b. Vật tiếp tục trượt trên một mặt phẳng ngang thêm một đoạn rồi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2. Tính gia tốc của vật trên mặt phẳng ngang và quãng đường vật đi được kể từ đỉnh mặt phẳng nghiêng đến khi dừng lại.

 

........ Hết ........

 

(NĂM HỌC 2013-2014)

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Thời gian: 45 phút; không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 câu, từ câu 1 đến câu 7)

Câu 1 (1 điểm): Phát biểu định luật I Niu-tơn. Quán tính là gì?

Câu 2 (1 điểm): Nêu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

Câu 3 (1 điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (Qui tắc momen lực).

Câu 4 (2 điểm): Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn.

    Áp dụng:  Hai tàu thủy khối lượng m1 = 45000 tấn và m2 = 50000 tấn. Biết lực hấp dẫn giữa hai tàu là 0,95 N. Tính khoảng cách giữa hai tàu.

Câu 5 (1 điểm): Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 720 km/h ở độ cao 5 km thì thả bom. Lấy . Bao lâu sau thì quả bom sẽ rơi chạm đất? Tầm bay xa của quả bom là bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm . Lò xo được giữ cố định một đầu, đầu còn lại treo vật có khối lượng m, khi ấy lò xo có chiều dài 25 cm. Tính khối lượng m, biết lò xo có độ cứng là 100 N/m và g = 10 m/s2.

Câu 7 (1 điểm): Một người gánh một thùng gạo nặng 150 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 112 cm. Hỏi vai người đó phải chịu một lực bằng bao nhiêu? Xác định điểm đặt của đòn gánh trên vai người đó. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

II. PHẦN RIÊNG (1 câu)

            A. Dành cho học sinh lớp 10AC4 và các lớp từ 10A1 đến 10A6

Câu 8 (2 điểm): Một thùng gỗ có khối lượng 15 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Thùng gỗ được kéo bằng một lực F = 60 N theo phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa thùng gỗ và mặt sàn là m = 0,25. Lấy g = 10 m/s2.

a.  Tính gia tốc của thùng gỗ. Suy ra vận tốc và quãng đường khi thùng gỗ chuyển động được 5 s.

    b.  Vẫn giữ lực kéo trên, muốn thùng gỗ chuyển động thẳng đều thì hệ số ma sát giữa thùng gỗ và mặt sàn là bao nhiêu?

B. Dành cho học sinh lớp 10AC1, 10AC2, 10AC3

Câu 8 (2 điểm):  Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 12 m, nghiêng 30o so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,4. Cho g =10m/s2.

a.  Tính gia tốc của vật. Suy ra vận tốc vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

b. Vật tiếp tục trượt trên một mặt phẳng ngang thêm một đoạn rồi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2. Tính gia tốc của vật trên mặt phẳng ngang và quãng đường vật đi được kể từ đỉnh mặt phẳng nghiêng đến khi dừng lại.

 

........ Hết ........

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu