ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10 - Trường THPT Sương Nguyệt AnhSở GD và ĐT TP.HCM

Trường THPT Sương Nguyệt Anh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10  (2013 – 2014)

                                            Thời gian làm bài: 45 phút                         ĐỀ A

Câu 1: (1,5 điểm)

            - Định nghĩa tần số của chuyển động tròn đều?

            - Một vật chuyển động tròn đều trong một phút quay được 24 vòng. Tính tần số, tốc độ góc của đĩa?

Câu 2: (0,5 điểm) Nêu điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Câu 3: (0,5 điểm) Thế nào là sự rơi tự do?

Câu 4: (1 điểm) Phát biểu quy tắc momen lực?

Câu 5: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung định luật III Niutơn?

Câu 6: (1 điểm) Một vệ tinh có khối lượng m = 600kg đang bay trên quỹ đạo tròn xung quanh Trái Đất ở độ cao h = 3200km so với mặt đất, biết bán kính Trái Đất  R = 6400km. Tính lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2, khối lượng Trái Đất M = 6.1024 kg.

Câu 7: (1,5 điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 50cm, khi treo một vật có khối lượng 1kg thì lò xo dãn ra một đoạn 10cm.

a/ Tính độ cứng của lò xo? Lấy g = 10 m/s2.

b/ Nếu treo thêm vật có khối lượng 500g vào lò xo thì chiều dài lò xo lúc này là bao nhiêu?

Câu 8: (2,5điểm) Một ô tô có khối lượng m = 1 tấn, bắt đầu chuyển động trên đường thẳng nằm ngang sau khi đi được 400m đạt tốc độ 72km/h . Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi trong suốt quá trình chuyển động µ =0,5. Lấy g=10 m/s2.

a/ Tính gia tốc của vật, độ lớn lực kéo của động cơ ô tô.

              b/ Để ô tô chuyển động thẳng đều thì lực kéo động cơ là bao nhiêu?

HẾT

 

                                                                                          

  Sở GD và ĐT TP.HCM                                                

 Trường THPT Sương Nguyệt Anh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10 ( 2012- 2013) 

                                         Thời gian làm bài: 45 phút                       ĐỀ B

Câu 1: (1,5 điểm)

            - Định nghĩa chu kỳ của chuyển động tròn đều?       

            - Một đĩa tròn quay đều, trong 1 phút quay được 120 vòng. Tính chu kỳ, tốc độ góc của đĩa?

Câu 2: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung định luật I Niutơn?

Câu 3: (0, 5điểm) Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 4: (0, 5 điểm) Nêu đặc điểm của sự rơi tự do?

Câu 5: (1 điểm) Định nghĩa momen lực đối với một trục quay.

Câu 6: 1 điểm) Một vệ tinh có khối lượng m = 400kg đang bay trên quỹ đạo tròn xung quanh Trái Đất ở độ cao h = 4600km so với mặt đất, biết bán kính Trái Đất  R = 6400km. Tính lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2, khối lượng Trái Đất M = 6.1024 kg.

Câu 7: (1,5 điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 40cm và độ cứng là 100N/m.

a/ Treo vật có khối lượng m1vào lò xo thì lò xo dãn ra một đoạn 10cm. Tính m1. Lấy g = 10 m/s2.

b/ Thay m1 bằng vật có khối lượng 500g thì chiều dài lò xo lúc này là bao nhiêu?

Câu 8: (2,5điểm) Một xe tải có khối lượng m = 4 tấn, bắt đầu chuyển động trên đường thẳng nằm ngang sau 30s đạt tốc độ 54km/h. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Ban đầu lực kéo động cơ là 32000N. Lấy g=10 m/s2 .

a/ Tính gia tốc của vật, độ lớn lực ma sát và hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường.

              b/ Để xe chuyển động thẳng đều thì lực kéo động cơ là bao nhiêu?

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu