ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1 TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Toán Lớp 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINHĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 1

Năm học: 2019-2020Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính

 1. 15. {360:[181– (9–8)2018]}


Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết

 1. 3x + 8 = 2018

 2. 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 42


Bài 3:(1 điểm) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x N / 270 x ; 300 x ; 168 x}


Bài 4 (1,5 điểm) Một cửa hàng vừa nhập một số trứng, nếu đựng trong các loại khay chứa 10 trứng, 12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ. Hỏi tổng số trứng vừa nhập vào cửa hàng là bao nhiêu , biết số trứng trong khoảng từ 350 đến 400.


Bài 5 (1 điểm) Bạn An muốn chia 15 cuốn sách, 60 cuốn tập và 75 bút chì thành một số hộp quà có số cuốn sách , số cuốn tập và số bút chì như nhau. Hỏi bạn An có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu hộp quà?


Bài 6 (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho: OA = 3 cm, OB = 6 cm.

 1. Tính độ dài AB.

 2. Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

 3. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4 cm. Tính CA?


Bài 7 (0,5 điểm) 

Mỗi ngày Lan tiết kiệm được 5000 đồng. Bạn Lan dự định mua một chiếc máy tính cầm tay loại Casio fx-570VN Plus giá 415000 đồng. Hỏi bạn Lan phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày để mua chiếc máy tính trên.

 1. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6 MÔN TOÁN
Bài 1: 

(2 điểm)

a)

 

b) 

=15.{360:[181–12018]}

=15.{360:[181–1]}

=15.{360:180}

=15.2

=30


Bài 2: 

(2 điểm)

 1. 3x + 8 = 2018

3x=2018 –8

3x=2010

x=2010:3

x=670

 1. 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 42

123 – 5.(2x +3) = 3. 16

123 – 5.(2x +3) = 48

5.(2x +3) =123 –48

5.(2x +3) =75

(2x +3) = 75:5

2x +3 = 15

2x = 15 – 3

2x = 12 

x=12:2

x=6


Bài 3:

(1 điểm)

x ƯC(270; 300; 168) 

Phân tích các số 270; 300; 168 thành thừa số nguyên tố 

ƯCLN(270; 300; 168) = 6

A = {1; 2; 3; 6}


Bài 4 

(1,5 điểm)

Gọi x là số trứng vừa nhập của cửa hàng

Lập luận  x BC(10;12;15)

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố, tìm được BCNN(10;12;15)=60

Tìm tập hợp BC(10;12;15) rồi lập luận tìm được x=360

Kết luận: số trứng cần tìm là 360 trứng


Bài 5 

(1 điểm)

Gọi x là số hộp quà mà An có thể chia được nhiều nhất

Lập luận suy ra x = ƯCLN(15;60;75)

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố  và tìm được ƯCLN(15;60;75)=15 (hoặc lập luận cách khác tìm được vẫn chấp nhận)

Kết luận: số hộp quà cần tìm là 15 hộpBài 6 

(2 điểm)

   

 1. Tính độ dài AB.

Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và B nên:

AB = OB – OA = 6cm – 3cm = 3cm

 1. Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

Ta có: - Điểm A nằm giữa O và B

 • OA = AB (cùng 3cm)

             Nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB

 1. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4 cm. Tính CA?

Vì điểm O nằm giữa 2 điểm C và A nên:

CA = CO + OA = 4cm + 3cm = 7cm


Bài7 (0,5 điểm) 


Số ngày mà Lan cần tiết kiệm để mua được chiếc máy tính là:

415000: 5000=83 ( ngày)


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu