ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 6         

             ĐỀ  THI HỌC KÌ I TOÁN 6


Môn: ToánCâu 1: ( 1.5 điểm ) Thực hiện phép tính:  

a) 

  1. 123:61- 27-(22   .3-5) 1

Câu 2: ( 3,0 điểm ) Tìm x, biết:

  1.  6+3x=42 - 22

  2. 34x-2     -5

Bài 3. (1,0 điểm)

  1. Tìm Ư CLN ( 36, 84, 168 )

  2. Tìm BCNN (24, 36, 160 )

Câu 3: (1,0 điểm)Học sinh khối lớp 6 của một  trường THCS  khi xếp hàng tập thể dục giữa giờ thành hàng 12 em, hàng 15 em hoặc hàng 18 em đều vừa đủ không thừa em nào. Tính số học sinh khối 6 trường đó ? Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 200 đến 400 em.

Câu 5: (1,0 điểm)  Một xe lửa dài 120m chạy qua một đường hầm với vận tốc 45km/h. Từ lúc đầu tàu chui vào đường hầm tới lúc toa cuối cùng ra khỏi đường hầm mất 6 phút. Tính chiều dài đường hầm?

Bài 6. (2,0 điểm)

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 5cm

a/ Trong 3 điểm A, O, B diểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b/ Tính độ dài đoạn thẳng AB,

c/ Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C, sao cho OC = 1cm. Chứng tỏ rằng điểm A là trung điểm của BC.

Bài 7: (0,5điểm) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên thì tích chia hết cho


HếtĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI - NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN  6


Bài

Câu 

Đáp án

Điểm

1

(1,5đ)a

(0,75)

    32.52-  (20190    + 15) : 23

= 9.25 – ( 1 + 15 ) : 8

= 225 – 16:8

= 2230.25x3b

(0,75)


   123 : 61- 27-(22   .3-5

= 123: 61-27-(4.3-5)

= 123: 61-27-(12-5)0.25


= 123: 61-27-7

= 123: 61-20

0.25= 123:41

= 3


0.25

2

(3,0đ)
a

(1,0)

6+3x=42 - 22

6 + 3x = 16 – 4

      3x= 12 – 6

     3x = 6

        x= 2
0,25x4b

(1,0)


5.( x – 2 ) = 35

   ( x – 2 ) = 35 : 5

   ( x – 2 ) = 7

             x  = 7 + 2

             x = 9


0,25x4


c

(1,0)

34x-2    - 50 = 29 : 26

34x-2    - 1  = 23

34x-2          = 8 + 1


0,25

34x-2     = 9

34x-2    = 32


0,25

4x-2 = 2

4x = 4


0,25

x = 4 : 4

x = 1


0,25

3

(1,0đ)


a

(0,5)

45 = 32 .5

60 = 22 .3 .5

90 = 2. 32 .5

ƯCLN ( 45; 60; 90 ) = 3. 5 = 150,5


b

(0,5)

28 = 22 .7

40 = 23.5

120 = 23.3. 5

BCNN ( 28; 40; 120 ) = 23.3. 5.7 = 840


0,5


4

(1,0đ)


1,0Gọi x là số học sinh khối 6 x BC(12; 15; 18)

0,25

Tìm BCNN(12; 15; 18) = 180

0,25

Mà B(180) = {0; 180; 360; 540; …} và

 200 x 400

0,25

x = 360

Vậy có 300 học sinh.

0,25
5

(1,0đ)6 phút = giờ

Quãng đường xe lửa chạy là:

  1. =4.5 (km) = 4500 m

0,5

Chiều dài đường hầm là:

4500 120 = 4380 (m)

 Vậy đường hầm dài 4380m

0,5


6

(2,0đ)
 


-Vẽ hình đúng 0,5 điểm
a

(0,5)

Trên tia Ox, có OA <OB (vì 3 cm<5cm) nên A nằm giữa O và B.
0,5b

(0,5)

Vì A nằm giữa O và B.

Nên OA + AB = OB

         3 + AB = 5

               AB = 5 – 3       

               AB= 2 cm
0,5

c

(0,5)

Vì OC và OA là hai tia đối nhau nên O nằm giữa C và A

Vì O nằm giữa C và A

Nên CO = CA – OA 

        CO = 6 – 3= 3cm

+Vì O nằm giữa C và A

+ CO = OA = 3cm

Vậy O là trung điểm của AC.
0,57

(0,5đ)


TH1: n là số lẻ

Suy ra (25 + n)  chẵn, lẻ

Do đó chia hết cho.

0,25

TH2: n là số chẵn

Suy ra lẻ, chẵn

Do đó chia hết cho 2.

Vậy với mọi số tự nhiên n thì tích chia hết cho.0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu