ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 3

    TRƯỜNG THCS LÊ LỢI


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 6 

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính

  1. 55.17 + 44.17 + 17

  2. 25 + 75:(65 – 2.52)

  3. 725.752:775 – 20160

  4. 1 + 13 + 14 + ... + 198 + 199

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x ∈ N, biết

  1. (x – 15) + 4 = 35:33

  2. (x + 1)3 = 27

Bài 3: (1,0 điểm) 

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ sao cho số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ và bao nhiêu y tá?

Bài 4: (1,0 điểm) 

Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng từ 200 đến 400 học sinh. Số học sinh khối 6 khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều dư 3 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường THCS đó. 

Bài 5: (1,0 điểm)

       Lớp 6A có 24 học sinh thích môn Toán, có 23 học sinh thích môn Văn, trong đó có 11 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 6 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? 

Bài 6: (2,0 điểm) Điểm O thuộc đường thẳng xy, trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm. 

  a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng OC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BM không? Vì sao?.

Bài 7: (0,5 điểm)

Cho A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016. Tìm số tự nhiên n sao cho 6n = 5A + 6.
ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 3

    TRƯỜNG THCS LÊ LỢI


ĐÁP ÁN ĐỀ TK KIỂM TRA HKI

MÔN: TOÁN 6 Bài

Nội dung

Điểm

1

(3,0đ)

a/ 55.17 + 44.17 + 17 

= 17.(55 + 44 + 1)

= 17.100

= 1700


b/ 25 + 75:(65 – 2.52)

= 25 + 75:[65 – 2.25]

= 25 + 75:[65 – 50]

= 25 + 75:15

= 25 + 5

= 30


c/ 725.752:775 – 20160

= 777:775 – 1

= 72 – 1

= 49 – 1

= 48


d/ 1 + 13 + 14 + ... + 198 + 199

= 12 + 13 + 14 + ... + 198 + 199

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 + 1

Có 99 – 2 + 1 = 98 (số 1)

Nên tổng là: 98


0,25đx3

0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ


0,25đ


0,25đ0,25đ

0,25đ

0,25đ

2

(1,5đ)

a/ (x – 15) + 4 = 35:33

    (x – 15) + 4 = 32

    (x – 15) + 4 = 9

             x – 15 = 9 – 4

             x – 15 = 5

                   x = 5 +  15

                   x = 20


b/ (x + 1)3 = 27

    (x + 1)3 = 33

          x + 1 = 3

                x = 3 – 1

                x = 20,25đ


0,25đ0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

(1,0đ)

Gọi a là số tổ nhiều nhất có thể chia được

Theo đề ta có: 24 a;    108 a và a là lớn nhất

  • a = ƯCLN(24, 108)

24 = 23.3

108 = 22.33

  • a = ƯCLN(24, 108) = 22.3 = 12

Vậy số tổ nhiều nhất có thể chia được là 12 tổ

Số bác sĩ có trong mỗi tổ là 24 : 12 = 2 bác sĩ

Số y tá có trong mỗi tổ là 108 : 12 = 9 y tá.


0,25đ

0,25đ0,25đ


0,25đ


4

(1,0đ)

Gọi a là số học sinh khối 6 phải tìm ( 200 < a < 400)

Vì a chia cho 12;15;18 dư 3 nên a- 3BC(12;15;18)                                  

12=22.3 ;   15=3.5 ;  18=2.32 nên BCNN(12;15;18)=22.32.5= 180            BC(12;15;18)= {0;180;360;540; …}

Vì số học sinh khối 6 từ 200 đến 400 nên x – 3 = 360

                                                                    x      = 363                        

Vậy số học sinh khối 6 của trường là 363 học sinh                  


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ5

(1,0đ)

                +  Giải bằng “sơ đồ Venn”   có hình vẽ đúng                                                               

     +  Kết quả: 24 + 23 – 11 + 6 = 42                                                                                           Hoặc:    13 + 11 + 12 + 6 = 42  (đủ lý luận)     

0,5đ

0,5đ

6

(2,0đ)

a/ Điểm B nằm giữa hai điểm O và A nên

OB + BA = OA

4 + BA = 6

BA = 6 – 4 = 2 (cm)


b/ Vì C là trung điểm của đoạn thẳng OB nên CB = OB:2 = 4:2 = 2 (cm)


c/ Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng CA vì:

    Điểm B nằm giữa 2 điểm C, A;

    CB = BA = 2cm.


0,25đ
0,25đ


0,25đ0,25đx3
0,25đx2

7

(0,5đ)

Ta có:  A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016

Suy ra 6A = 62 + 63 + 64 + ... + 62016 + 62017

           6A = 6 + 62 + 63 + 64 + ... + 62016 + 62017 – 6 = A + 62017 – 6

           5A = 62017 – 6

     5A + 6 = 62017 = 6n

   Suy ra n = 2017.

0,25đ


0,25đ

Lưu ý: - HS giải bằng cách khác, đúng vẫn cho điểm trọn.


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu