ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 – 2020 MÔN: TOÁN - KHỐI 6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM     ĐỀ THAM KHẢO

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU                   HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 – 2020  

MÔN: TOÁN - KHỐI 6

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

___________________________________________________________________________

Họ tên học sinh: ---------------------------------------------Lớp: --------------------SBD: -------------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1 (2,0 đ): Thực hiện phép tính:

 

Câu 2 (2,0 đ): Tìm số tự nhiên x, biết:

Câu 3 (1,5 đ): 

  1. Sắp  xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -12; 8; 0; -7;-19; 5; 11; -9

  2. Cho tập hợp . Viết tập hợp A bằng cách liệt kê?

Câu 4 (1,5 đ): Đội văn nghệ của một trường có 18 nam và 30 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ?

Câu 5 (1,0 đ): Tìm số học sinh khối 6 của một trường, biết rằng số đó là số nhỏ nhất( khác 0) chia hết cho 36 và 90.

Câu 6 (2,0 đ): Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 9cm.

  1. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

  2. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

  3. Điểm C có là trung điểm của BC không? Vì sao?

--------------------------HẾT-------------------------

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm)

HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO

HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 6

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2,0 đ)

1,0


1,0

2

(2,0 đ)

1,0


1,0

3

(1,5 đ)

a) Thứ tự tăng dần: 

0,5


b)

Ta có: nên ƯC(24,36)

 

ƯCLN(24,36)= 

ƯC(24,36)=Ư(12)={1;2;3;4;6;12}

nên  

Vậy .

1,0

4

(1,5 đ)

Gọi x là số tổ cần chia.

Theo đề ta có

 

 

Vậy có thể chia được 6 tổ.

1,5

5

(1,0 đ)

Gọi x là số học sinh khối 6 của một trường.

Theo đề bài ta có:

 

Ta tìm được x= 180. Vậy số học sinh khối 6 là 180 HS.1,0

6

(2,0đ)

a)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

  

Vậy AB= 5cm.

0,75


b) Vì OA và OC là hai tia đối  nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm A và C, suy ra:

 

Vậy AC= 5cm.

0,5


c) AB = 5cm, AB = 5cm suy ra AB=AC=5cm.

Ta có: điểm A nằm giữa hai điểm B , C và AB =  AC = 5cm nên A là trung điểm của BC.

0,75

    Học sinh có cách giải khác đúng đáp án vẫn cho trọn điểm

------------------------HẾT-----------------------

      GIÁO VIÊN LẬP ĐÁP ÁN 

                                               


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM     ĐỀ THAM KHẢO

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU                   HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 – 2020  

MÔN: TOÁN - KHỐI 6

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

___________________________________________________________________________

Họ tên học sinh: ---------------------------------------------Lớp: --------------------SBD: -------------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1 (2,0 đ): Thực hiện phép tính:

 

Câu 2 (2,0 đ): Tìm số tự nhiên x, biết:

Câu 3 (1,5 đ): 

  1. Sắp  xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -12; 8; 0; -7;-19; 5; 11; -9

  2. Cho tập hợp . Viết tập hợp A bằng cách liệt kê?

Câu 4 (1,5 đ): Đội văn nghệ của một trường có 18 nam và 30 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ?

Câu 5 (1,0 đ): Tìm số học sinh khối 6 của một trường, biết rằng số đó là số nhỏ nhất( khác 0) chia hết cho 36 và 90.

Câu 6 (2,0 đ): Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 9cm.

  1. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

  2. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

  3. Điểm C có là trung điểm của BC không? Vì sao?

--------------------------HẾT-------------------------

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm)

HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO

HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 6

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2,0 đ)

1,0


1,0

2

(2,0 đ)

1,0


1,0

3

(1,5 đ)

a) Thứ tự tăng dần: 

0,5


b)

Ta có: nên ƯC(24,36)

 

ƯCLN(24,36)= 

ƯC(24,36)=Ư(12)={1;2;3;4;6;12}

nên  

Vậy .

1,0

4

(1,5 đ)

Gọi x là số tổ cần chia.

Theo đề ta có

 

 

Vậy có thể chia được 6 tổ.

1,5

5

(1,0 đ)

Gọi x là số học sinh khối 6 của một trường.

Theo đề bài ta có:

 

Ta tìm được x= 180. Vậy số học sinh khối 6 là 180 HS.1,0

6

(2,0đ)

a)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

  

Vậy AB= 5cm.

0,75


b) Vì OA và OC là hai tia đối  nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm A và C, suy ra:

 

Vậy AC= 5cm.

0,5


c) AB = 5cm, AB = 5cm suy ra AB=AC=5cm.

Ta có: điểm A nằm giữa hai điểm B , C và AB =  AC = 5cm nên A là trung điểm của BC.

0,75

    Học sinh có cách giải khác đúng đáp án vẫn cho trọn điểm

------------------------HẾT-----------------------

      GIÁO VIÊN LẬP ĐÁP ÁN 

                                               


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu